disclaimer  |  sitemap    NL  EN
Wij houden uw bedrijfsprocessen in beweging

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.

Daarnaast is op de website een privacy statement van toepassing. Rotaserve Pump Overhaul BV adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen.

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met Rotaserve Pump Overhaul BV. Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de organisatie, activiteiten, producten en diensten van Rotaserve Pump Overhaul BV. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een medewerker van Rotaserve Pump Overhaul BV.

Informatie op deze website

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Rotaserve Pump Overhaul BV is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen, bijvoorbeeld door onvolledigheid of door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, op welke manier dan ook.

Rotaserve Pump Overhaul BV mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Rotaserve Pump Overhaul BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Functioneren van deze website

Rotaserve Pump Overhaul BV stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Rotaserve Pump Overhaul BV niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Rotaserve Pump Overhaul BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Rotaserve Pump Overhaul BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Rotaserve Pump Overhaul BV streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Rotaserve Pump Overhaul BV kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.

Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht Rotaserve Pump Overhaul BV hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail. Rotaserve Pump Overhaul BV zal dan haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Rotaserve Pump Overhaul BV en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotaserve Pump Overhaul BV niet toegestaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Rotaserve Pump Overhaul BV. Rotaserve Pump Overhaul BV zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Rotaserve Pump Overhaul BV slecht verdraagt met de naam en reputatie van Rotaserve Pump Overhaul BV, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Rotaserve Pump Overhaul BV kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Rotaserve Pump Overhaul BV. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Rotaserve Pump Overhaul BV. Rotaserve Pump Overhaul BV geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Geldigheid van Nederlandse disclaimer

Van deze disclaimer in de Nederlandse tekst is een Engelse vertaling opgesteld ten behoeve van anderstalige bezoekers van de website. De Nederlandse tekst blijft evenwel het origineel. Indien bepalingen in de Engelse tekst tegenstrijdig zijn met de Nederlandse tekst dan wel dubbelzinnig zijn, zullen de grammaticale uitleg en bedoeling van de bepalingen in de Nederlandse tekst prevaleren.

Privacy Statement

Algemeen

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Rotaserve Pump Overhaul BV in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Rotaserve Pump Overhaul BV voor welke doeleinden gebruikt en wat Rotaserve Pump Overhaul BV doet om uw privacy te beschermen. Rotaserve Pump Overhaul BV adviseert u voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de website een disclaimer van toepassing. Rotaserve Pump Overhaul BV adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de website kennis te nemen.

Privacy

Rotaserve Pump Overhaul BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Rotaserve Pump Overhaul BV verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Rotaserve Pump Overhaul BV worden verstrekt via de website van Rotaserve Pump Overhaul BV of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel.

Indien u gebruik maakt van het stellen van vragen of opmerkingen, het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Rotaserve Pump Overhaul BV verwerkt deze gegevens teneinde:

- de website aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen;

- de diensten die via de website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;

- de dienstverlening van Rotaserve Pump Overhaul BV, al dan niet via de website, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Rotaserve Pump Overhaul BV uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Rotaserve Pump Overhaul BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Rotaserve Pump Overhaul BV kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere (externe) websites. Rotaserve Pump Overhaul BV is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid op dergelijke websites. U dient zich hiervan bewust te zijn als u deze website verlaat en u op de hoogte te stellen van het privacy beleid van iedere website die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens verzameld op deze website.

Geldigheid van Nederlandse privacy statement

Van deze privacy statement in de Nederlandse tekst is een Engelse vertaling opgesteld ten behoeve van anderstalige bezoekers van de website. De Nederlandse tekst blijft evenwel het origineel. Indien bepalingen in de Engelse tekst tegenstrijdig zijn met de Nederlandse tekst dan wel dubbelzinnig zijn, zullen de grammaticale uitleg en bedoeling van de bepalingen in de Nederlandse tekst prevaleren.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.